top of page

ขนาดการติดตั้งระบบโซล่าเซลล์ (ออนกริด)
ควรเป็นเท่าไร ?

บทความโซล่าเซลล์ โดย บริษัท โกอิ้ง กรีน ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด

Capture.PNG

การเลือกขนาดของระบบโซล่าเซลล์ที่เหมาะสม

อย่างที่กล่าวไปก่อนหน้านี้ว่า ระบบโซล่าเซลล์แบบออนกริดนั้นเป็นระบบที่เป็นที่นิยมมากที่สุด เพราะต้นทุนต่ำจากการที่ไม่ต้องมีระบบกักเก็บพลังงานอย่างแบตเตอรี่ แต่ก็แลกมาด้วยการที่ต้องใช้ไฟฟ้าในทันทีหลังจากที่แผงผลิต ทำให้ระบบที่เหมาะสมกับกับการติดตั้งโซล่าเซลล์แบบออนกริดนั้นคือกลุ่มอาคารที่ใช้ไฟฟ้าช่วงกลางวันเป็นหลักนั่นเอง

จากตารางข้างต้นจะเห็นได้ว่า ปัจจัยที่ใช้ในการเลือกขนาดของระบบ (ยังไม่คำนึงถึงสภาพหน้างาน เช่น ทิศทางหลังคา มุมหลังคา สภาพหลังคา พื้นที่หลังคา แสงและเงา) มีเบื้องต้น 2 อย่าง คือ ค่าไฟฟ้าที่ใช้ และ พฤติกรรมการใช้ไฟฟ้านั่นเอง ซึ่งทางเราได้ทำเป็นตารางเพื่อให้ง่ายต่อการใช้งานแล้วครับ

ตัวอย่าง # 1
หากว่าที่บ้านของคุณมีค่าไฟฟ้า 5,000 บาทต่อเดือน และใช้ไฟฟ้ากลางวัน 25% เพราะมีคุณปู่คุณย่าอยู่บ้านตอนกลางวัน แล้วตกเย็นทุกคนกลับจากที่ทำงาน กลับจากโรงเรียนมาที่บ้าน ทำให้ปริมาณการใช้ไฟฟ้ากลางคืนเป็น 75% ซึ่งมากกว่ากลางวัน
แบบนี้แล้วนั้น ขนาดการติดตั้งที่เหมาะสมก็คือ 3.0 kW (กิโลวัตต์) 


ตัวอย่าง # 2
ร้านกาแฟของคุณมีค่าไฟฟ้า 10,000 บาทต่อเดือน โดยที่ร้านเปิดเฉพาะเวลากลางวัน 07:00 ถึง 18:00 แบบนี้เราพอจะถือว่าการใช้ไฟฟ้าเกือบทั้งหมดมาจากช่วงกลางวัน ดังนั้น ขนาดการติดตั้งที่เหมาะสมสำหรับร้านกาแฟก็คือ 20.0 kW (กิโลวัตต์)

แล้วอาคารของคุณล่ะ .  .  .     เหมาะสมที่จะติดระบบโซล่าเซลล์กี่กิโลวัตต์ .  .  .

หากคุณยังไม่แน่ใจ สามารถปรึกษากับทีมงาน Going Green ได้ฟรีๆ เลยครับ

ช่องทางการติดต่อ :

 

longi-solar-logo-vector.png
jinko-solar-logo-vector.png
GCL-Poly-Logo.wine.png
huawei-logo.png
INVT.png
bottom of page